click to print this page   Optimalizované pre tlač / Printer friendly     • Ochrana súkromia   • Podmienky používania   • English
 
BOZP a požiarna ochrana
Čistenie vodného kameňa
Predaj tovaru / sanitárne zariadenia
Poradenstvo v obl. služieb
Reklama a web marketing
Prieskum trhu
Stavebné a tesárske práce
 
  Podmienky používania

Vitajte na webovej stránke ("webová stránka") spoločnosti Bohuslav Čisarik - Univerzálne služby ("Spoločnosť"). Prezrite si, prosím, nasledujúce podmienky, týkajúce sa používania našej webovej stránky. Vstupom na ňu, jej používaním a sťahovaním akýchkoľvek materiálov z webovej stránky súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok ("Podmienky") a ste nimi viazaní. Spoločnosť Bohuslav Čisarik - Univerzálne služby si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia meniť Podmienky. V prípade akéhokoľvek porušenia Podmienok si Spoločnosť vyhradzuje právo požadovať všetky opravné prostriedky, dostupné zo zákona a podľa práva ekvity. Ak chcete získať prístup na akýkoľvek produkt Spoločnosti a využívať ho, musíte súhlasiť s podmienkami Softvérovej licencie Spoločnosti a Zmluvy o poskytovaní služieb.

VLASTNÍCTVO
Potvrdzujete, že všetky materiály, použité na tejto webovej stránke, najmä informácie, dokumenty, produkty, logá, grafiky, zvuky, obrázky, softvér a služby ("Materiály") poskytla buď Spoločnosť alebo jej príslušní autori, vývojoví pracovníci a vendori tretej strany ("Poskytovatelia tretej strany"), pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú Spoločnosti a/alebo jej Poskytovateľom tretej strany. Jednotlivé prvky webovej stránky sú chránené obchodnou úpravou a inými zákonmi, a nesmú sa kopírovať ani imitovať, celkom ani čiastočne. Spoločnosť, logo Spoločnosti a iné produkty Spoločnosti, uvedené v týchto Podmienkach, sú ochrannými známkami Spoločnosti, a môžu byť zaregistrované v určitých jurisdikciách. Všetky ďalšie názvy produktov, mená spoločností, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

OBMEDZENÁ LICENCIA; OBMEDZENIA
S výhradou podmienok tejto Zmluvy, Spoločnosť vám týmto udeľuje povolenie zobrazovať, ukladať a sťahovať Materiály Spoločnosti na tejto webovej stránke za predpokladu, že: (1) zobrazíte príslušné informácie o vlastníctve, poskytnuté s Materiálmi; (2) S výnimkou prípadov, samostatne uvedených v Softvérovej licencii Spoločnosti a Zmluve o poskytovaní služieb medzi vami a Spoločnosťou, používanie Materiálov slúži výlučne na vaše osobné, nekomerčné a informačné účely a Materiály sa nesmú používať za účelom obchodného zisku; a (3) Materiály nebudú žiadnym spôsobom upravované. Platnosť tohto povolenia končí automaticky bez oznámenia v prípade, že porušíte akúkoľvek z týchto podmienok.

S výnimkou toho, čo sa uvádza v týchto Podmienkach, žiadne z Materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami, najmä elektronickými, mechanickými, fotokopírovacími, záznamovými či inými prostriedkami, bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia Spoločnosti alebo Poskytovateľova tretej strany. Zároveň nesmiete "odzrkadľovať" žiadne Materiály, obsiahnuté na tejto webovej stránke, na žiadnom inom servri bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia Spoločnosti.

S výnimkou prípadov, kedy Spoločnosť stanovuje inak, nič, čo je uvedené na tejto webovej stránke, nesmie byť vykladané tak, že udeľuje akúkoľvek licenciu na základe akýchkoľvek práv duševného vlastníctva Spoločnosti alebo akéhokoľvek Poskytovateľa tretej strany, bez ohľadu na to, či na základe prekážky, implikácie alebo inak. Potvrdzujete výlučnú zodpovednosť za získanie akýchkoľvek takýchto licencií. Materiály, poskytnuté Poskytovateľmi tretej strany, neboli zo strany Spoločnosti nezávisle posúdené, testované, certifikované ani overené, celkom ani čiastočne. Spoločnosť neposkytuje, nepredáva, neudeľuje licenciu na, ani neprenajíma žiadne z Materiálov, iné ako tie, ktoré sú konkrétne označené za Materiály, poskytnuté Spoločnosťou.

Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek Materiálov, obsiahnutých na tejto webovej stránke, môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia a uverejňovaní, a predpisy a zákony o komunikácii.

UKONČENIE SLUŽIEB/ WEBOVEJ STRÁNKY
Spoločnosť môže kedykoľvek upraviť alebo prerušiť poskytovanie tejto webovej stránky alebo Materiálov, uvedených na tejto webovej stránke, a to s vám adresovaným oznámením alebo bez neho. Spoločnosť nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia. Spoločnosť si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a kedykoľvek ukončiť váš prístup na webovú stránku a/alebo ukončiť poskytovanie ktorejkoľvek zo svojich služieb bez zodpovednosti voči vám alebo akejkoľvek tretej strane. Okrem toho, Spoločnosť môže monitorovať prístup na webovú stránku. Po ukončení týchto Podmienok ste povinný bezodkladne zničiť akékoľvek stiahnuté alebo vytlačené Materiály.

LINKY NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN
Táto webová linka môže obsahovať linky na webové stránky, riadené stranami, inými ako Spoločnosť. Spoločnosť nezodpovedá za, neschvaľuje ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie takýchto stránok tretích strán. Spoločnosť vám poskytuje tieto linky iba na uľahčenie, pričom začlenenie akejkoľvek linky neznamená schválenie stránky uvedenej linky Spoločnosťou. Pred používaním takýchto stránok ste povinný oboznámiť sa s politikou, uvedenou na takýchto stránkach, týkajúcou sa ochrany súkromia a iných záležitostí. Je vašou zodpovednosťou, aby ste podnikli opatrenia na zabezpečenie, že nič, čo si pre vlastné potreby vyberiete, neobsahuje vírusy ani iné položky deštruktívnej povahy.

PODANIA
S výnimkou prípadov, kedy Spoločnosť výslovne uvádza inak, všetky pripomienky, spätné väzby, informácie alebo materiály, predložené Spoločnosti prostredníctvom tejto webovej stránky alebo v súvislosti s ňou ("Podania"), sa považujú za nedôverné a za majetok Spoločnosti. Poskytovaním takýchto Podaní Spoločnosti, súhlasíte s bezplatným pridelením všetkých celosvetových práv, nárokov a podielov na autorských právach a iných právach duševného vlastníctva na Podania, Spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená neobmedzene používať a/alebo šíriť takéto Podania na akýkoľvek účel. Potvrdzujete, že zodpovedáte za vami poskytované Podania, a že vy, a nie Spoločnosť, plne zodpovedáte za Podania, vrátanie ich zákonnosti, spoľahlivosti, vhodnosti, originality a autorského práva.

VZDANIE SA PRÁVA
MATERIÁLY NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE SA POSKYTUJÚ "V STAVE, V AKOM SA NACHÁDZAJÚ", SÚ EXPERIMENTÁLNE A URČENÉ IBA NA KOMERČNÉ ÚČELY, PRIČOM SPOLOČNOSŤ SA TÝMTO VZDÁVA PRÁVA NA VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO KONKLUDENTNÉ PREHLÁSENIA, ZÁRUKY, ISTOTY A PODMIENKY, NAJMÄ AKÉKOĽVEK KONKLUDENTNÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, NÁROKU A NEEXISTENCIU PORUŠENIA, OKREM PRÍPADOV V ROZSAHU, KEDY SÚ TAKÉTO VZDANIA SA PRÁV POVAŽOVANÉ ZA PRÁVNE NEPLATNÉ. SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTUJE ŽIADNE PREHLÁSENIA, ZÁRUKY, ISTOTY ANI PODMIENKY, S OHĽADOM NA KVALITU, VHODNOSŤ, PRAVDIVOSŤ, SPRÁVNOSŤ ALEBO ÚPLNOSŤ ŽIADNYCH MATERIÁLOV, UVEDENÝCH NA WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ STRÁNKE ČI INEJ WEBOVEJ STRÁNKE, NA KTORÚ JE ODKAZ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
V PRÍPADE, ŽE NIE STE SPOKOJNÝ S NAŠOU WEBOVOU STRÁNKOU, JEDINÝM VAŠIM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM JE MOŽNOSŤ PRERUŠIŤ JEJ POUŽÍVANIE. SPOLOČNOSŤ NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE ŠKODY, KTORÉ UTRPÍTE V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA, ÚPRAVY, DOLOŽENIA, KOPÍROVANIA, DISTRIBUOVANIA ALEBO SŤAHOVANIA, MATERIÁLOV ALEBO POUŽÍVANIA ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU. SPOLOČNOSŤ V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE NEPRIAME, TRESTNÉ, MIMORIADNE, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (NAJMÄ STRATU ZÁKAZKY, VÝNOSOV, ZISKU, POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO INÝCH EKONOMICKÝCH VÝHOD), A TO BEZ OHĽADU NA TO, AKO K NIM DÔJDE, ČI UŽ KONANÍM ALEBO NA ZÁKLADE ZMLUVY, NEDBALOSTI ČI INÉHO PROTIPRÁVNEHO KONANIA, VYPLÝVAJÚCEHO Z POUŽÍVANIA ALEBO REALIZÁCIE INFORMÁCIÍ, DOSTUPNÝCH NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO V SÚVISLOSTI S NIMI, A TO I V PRÍPADE, KEDY BOLA SPOLOČNOSŤ VOPRED POUČENÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKEJTO ŠKODY. MÁTE VÝLUČNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ADEKVÁTNU OCHRANU A ZÁLOHOVANIE ÚDAJOV A/ALEBO VYBAVENIE, POUŽITÉ V SÚVISLOSTI S TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU, PRIČOM NIE STE OPRÁVNENÝ UPLATNIŤ SI NÁROK VOČI SPOLOČNOSTI V SÚVISLOSTI SO STRATENÝMI ÚDAJMI, TRVANÍM OPAKOVANÉHO SPUSTENIA, NESPRÁVNEHO VÝKONU, OMEŠKANIAMI PRÁCE ALEBO UŠLÝMI ZISKAMI, VYPLÝVAJÚCIMI Z POUŽÍVANIA MATERIÁLOV. ZAVÄZUJETE SA, ŽE ODŠKODNÍTE SPOLOČNOSŤ ZA, A ŽE SI NEBUDETE UPLATŇOVAŤ U SPOLOČNOSTI ŽIADNE NÁROKY, VYCHÁDZAJÚCE Z POUŽÍVANIA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO SÚVISIACE S NÍM. ÚČINNOSŤ TÝCHTO OBMEDZENÍ JE VÝSLOVNÝM PREDPOKLADOM VÁŠHO POUŽÍVANIA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY.

ODŠKODNENIE
Ako protiplnenie za prijatie požitkov, ktoré získate prístupom na túto stránku, súhlasíte, že odškodníte Spoločnosť, jej pracovníkov, zamestnancov, zástupcov a partnerov a nahradíte im všetky nároky, konania alebo pohľadávky, najmä primerané právne a účtovné poplatky, uplatnené akoukoľvek treťou stranou z dôvodu vášho používania webovej stránky, vášho porušenia týchto Podmienok alebo vášho porušenia zákonov, predpisov alebo práv tretích osôb alebo v súvislosti s nimi.

POLITIKA SPOLOČNOSTI NA OCHRANU SÚKROMIA
Spoločnosť má obavy o vaše súkromie a vyvinula politiku na riešenie takýchto obáv. Aktuálnu politiku ochrany súkromia nájdete po kliknutí na 'Prehlásenie o ochrane súkromia' v dolnej časti každej strany webovej stránky alebo ak navštívite stránku Prehlásenie o ochrane súkromia.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto Podmienky sa spravujú a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je ktorékoľvek z ustanovení týchto Podmienok neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude vykonané v najväčšom možnom rozsahu a zostávajúce ustanovenia budú i naďalej plne platné a účinné. Názvy slúžia iba na referenčné účely a žiadnym spôsobom nedefinujú, neobmedzujú, nevykladajú ani nepopisujú rámec ani rozsah daného odseku. Nekonanie z našej strany v súvislosti s vaším porušením prípadne porušením iných osôb nás nezbavuje práva konať v súvislosti s následným alebo podobným porušením. Okrem dohôd a podmienok, uvedených na webovej stránke, tieto Podmienky uvádzajú celé dojednanie a dohodu medzi nami v súvislosti s predmetom týchto Podmienok.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
Akékoľvek informácie, týkajúce sa tejto webovej stránky, môžete adresovať na info@univerzalnesluzby.sk. Otázky súvisiace s Podmienkami používania webovej stránky Spoločnosti môžete adresovať na info@univerzalnesluzby.sk.

Naspäť   • Pridať k obľúbeným   • Kontakt  
 
www.39.sk